Бош саҳифа / Янгиликлар / 2022 йил учун Андижон вилоятининг вилоят бюджетини тасдиқлаш тўғрисида
  Чоп этиш версияси     Юклаб олиш (pdf)

2022 йил учун Андижон вилоятининг вилоят бюджетини тасдиқлаш тўғрисида

2021 - yil 30 – dekabr                        VI-31-39-1-0-K/21                Andijon viloyati hokimligi2022 йилучунАндижонвилоятинингвилоятбюджетинитасдиқлаштўғрисида

ЎзбекистонРеспубликасининг “2022 йилучунЎзбекистонРеспубликасинингДавлатбюджетитўғрисида”гиҚонуни, Бюджеткодексининг 99-моддасигамувофиқҳамдаЎзбекистонРеспубликасиМолиявазирлигининг 2021 йил 30 декабрдаги 01/20-01-32/834-сонлихатиниинобатгаолиб, “Маҳаллийдавлатҳокимиятитўғрисида”гиҚонунининг 6-, 24-моддаларигаасосанхалқдепутатлариАндижонвилоятиКенгаши

ҚАРОРҚИЛАДИ:

1. ЎзбекистонРеспубликасининг “2022 йилучунЎзбекистонРеспубликасинингДавлатбюджетитўғрисида”гиҚонуниижровараҳбарликучунқабулқилинсин.

2. ЎзбекистонРеспубликасининг “2022 йилучунЎзбекистонРеспубликасинингДавлатбюджетитўғрисида” 2021 йил 30 декабрдаги ЎРҚ-742-сон Қонунига (кейингиўринлардаҚонундебаталади) мувофиқ, Андижонвилоятимаҳаллийбюджетининг 2022 йилучундаромадлари 3059,4 млрд.сўм, харажатлари 4741,6 млрд.сўмпрогнозқилинганлигиҳамдареспубликабюджетиданажратиладигантартибгасолувчибюджетлараротрансфертлар 1682,3 млрд.сўммиқдоридатасдиқланганлигимаълумотучунқабулқилинсин.

3. 2022 йилучунАндижонвилоятиниривожлантиришнингасосиймакроиқтисодийкўрсаткичларипрогнозиҳамда 2023-2024 йилларгамақсадлимўлжаллари 1-иловагамувофиқ, 2022 йилучунвилоятнингвилоятбюджетидаромадларипрогнози 2-иловагамувофиқтасдиқланганлигимаълумотучунқабулқилинсин.

4. 2022 йилучунвилоятнингвилоятбюджетиданҳудудийбюджетмаблағларинитақсимловчиларгаажратиладиганмаблағларнингчекланганмиқдорлари 3-иловагамувофиқтасдиқлансин. 

5. 2022 йилучунтуманларвашаҳарларбюджетларигаумумдавлатсолиқлариданажратмаларнормативлари 4-иловагамувофиқтасдиқлансин.

Бунда, ажратмаларнормативларибўйичавилоятмаҳаллийбюджетибилантуманларвашаҳарлармаҳаллийбюджетларинингтақсимотиниўрнатилгантартибдаАндижонвилоятибўйичаҒазначиликбошқармаситомониданамалгаоширилишибелгилабқўйилсин.

6. 2022 йилучунтуманларвашаҳарлармаҳаллийбюджетларинингдаромадларивахаражатларинингпрогнозитасдиқланганлиги 5-иловагамувофиқмаълумотучунқабулқилинсин.

7. 2022 йилучунвилоятнингвилоятбюджетидантуманларвашаҳарлармаҳаллийбюджетларигаажратиладигантартибгасолувчибюджетлараротрансфертлармиқдорлари 6-иловагамувофиқтасдиқлансин.

Бунда, тартибгасолувчибюджетлараротрансфертлармиқдоринитуманларвашаҳарлармаҳаллийбюджетларидаромадларипрогнозиижросиданқатъийназаркамайтиришгайўлқўйилмаслигиҚонундабелгилабқўйилганлигимаълумотучунқабулқилинсин.

8. 2022 йилучунвилоятнингвилоятбюджетизахиражамғармасиҳажмлари 16,5 млрд. сўммиқдоридабелгилансин.

Туманларвашаҳарларбюджетларининг 2022 йилучунзахиражамғармаларитегишлибюджетлартасдиқланганумумийхаражатларинингкамида 1,0 фоизимиқдоридашакллантирилсин.

Андижонвилоятивилоятбюджетининг, туманларвашаҳарларбюджетлариниижроэтишдаюқоритурувчибюджетдануларгаажратиладиганбюджетлараротрансфертларнингпрогнозиданошганқисмиучунтегишлибюджетларнингзахиражамғармаларимиқдорларигааниқлаштиришкиритилмаслигибелгилансин.

9. 2022 йилучунвилоятнингвилоятбюджетиҳамдатуманларвашаҳарлармаҳаллийбюджетлариайланмакассамаблағларинингйўлқўйиладиганэнгкаммиқдорлари 7-иловагамувофиқтасдиқлансин.

10.ЎзбекистонРеспубликасинингмазкурҚонунибилан 2022 йилдахалқдепутатлариКенгашларинимаҳаллийбюджетларнибошқаришда, хусусанмаҳаллийбюджетхаражатлариниҳудудийбюджетмаблағларитақсимловчиларкесимидатасдиқлашвауларнингКенгашолдидагиҳисобдорлигинибелгилашбўйичаваколатларикенгайтирилганлигиинобатгаолинсин.

Шунингдек, 2022 йилдақуйидагисолиқтурлари:

а) туманларвашаҳарлармаҳаллийбюджетларигатўлиқҳажмдаўтказилади:

жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи;

жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи;

жисмоний шахсларга тегишли мол-мулкни ижарага беришдан оладиган йиллик даромади тўғрисидаги декларацияга асосан тўлайдиган, шунингдек якка тартибдаги тадбиркорлар тўлайдиган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи;

сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ, бундан электр станциялари томонидан тўланадиган солиқ мустасно;

қурилиш материаллари бўйича ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ;

давлат мулкини ижарага беришдан тушумлар;

айланмадан олинадиган солиқ.

Мобиль алоқа хизматлари учун акциз солиғи, тамаки ва алкоголь маҳсулотлари, шу жумладан пиво учун акциз солиғидан тушумлар 2021 йил 1 июль ҳолатига кўра туманлар ва шаҳарлар аҳолисининг вилоят аҳолисидаги улушига мувофиқ.

б) вилоятнинг вилоят бюджетига тўлиқ ҳажмда ўтказилади:

юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ;

юридик шахслардан олинадиган ер солиғи;

электр станциялари томонидан тўланадиган сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ;

бензинни, дизель ёқилғисини ва газни якуний истеъмолчиларга реализация қилишдаги акциз солиғи;

қонунчиликда белгиланган миқдорлардаги давлат божлари (патент божларидан ва лицензиялар берганлик учун давлат божларидан ташқари);

қонунчиликда белгиланган миқдорларда Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджетига ундириладиган жарималар;

айрим турдаги товарларнинг чакана савдосига доир ҳуқуқ учун йиғимлар;

қонунчиликда белгиланган миқдорларда Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджетига ундириладиган бошқа йиғимлар (божхона органлари томонидан ундириладиган йиғимлардан, ғилдиракли транспорт воситалари, ўзиюрар машиналар ва уларнинг тиркамалари учун ундириладиган утилизация йиғимидан, шунингдек автотранспорт воситалари ойналарининг тусини ўзгартиришга (қорайтиришга) рухсатнома бериш учун тўловдан ташқари);

қонунчиликдабелгиланганмиқдорлардадавлатдаромадигаўтказилганмол-мулкниреализацияқилишдантушгантушумлар, маҳаллийдавлатҳокимиятиорганларинингулушибўйичадивидендлар (даромадлар) ваажратмалар;

давлатактивларинижойлаштиришдан, сотишданқонунчиликдабелгиланганнормативларбўйичаолингандаромадлар.

в) вилоятбюджетиҳамдатуманларвашаҳарларбюджетлариўртасидатақсимланади:

жисмонийшахсларданолинадигандаромадсолиғи (жисмонийшахсларгатегишлимол-мулкниижарагаберишданоладиганйилликдаромадитўғрисидагидекларациягаасосантўлайдиган, шунингдекяккатартибдагитадбиркорлартўлайдиганжисмонийшахсларданолинадигандаромадсолиғибунданмустасно) 75 фоизивилоятбюджетига, қолган 25 фоизитегишлитуманларвашаҳарлармаҳаллийбюджетларигайўналтирилади.

11. ВилоятҳокиминингбиринчиўринбосариО.Турсунов, Молиябошбошқармаси (С.Рахманов), Давлатсолиқбошқармаси (Р.Насимов) туманларвашаҳарларҳокимликлари, масъулбошқармаваташкилотларбиланбиргаликда:

тегишлибюджетларнибиринчинавбатдаишҳақиваунгатенглаштирилгантўловлар, озиқ-овқатвадори-дармонвакоммуналхизматлархаражатларинингрежалаштирилишининазардатутганҳолдашакллантириш;

маҳаллийбюджетларпрогнозкўрсаткичлариниўзвақтидавасифатлибажариш;

бюджет маблағларидан мақсадли ва самарали фойдаланиш;

бюджет интизомига риоя этилиши устидан назорат ва масъулиятни янада кучайтириш;

тегишли маҳаллий бюджетларга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг тўлиқ тушумини таъминлаш;

бюджет даромадлари базасини ошириш ва қўшимча резервларни аниқлаш зарурлигига алоҳида эътибор қаратсин.

12. Вилоят давлат солиқ бошқармаси (Р.Насимов)га ҳудудий солиқ органлари билан биргаликда Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексида белгиланган ваколатларидан келиб чиқиб:

солиқларнинг тўлиқ ва тўғри ҳисобланишини ҳамда ушбу солиқларни ўз вақтида бюджетга ундирилиши устидан солиқ назоратини кучайтириш;

ерсолиғи, сувресурслариданфойдаланганликучунсолиқвамол-мулксолиқларибўйичадоимийтаҳлилларўтказганҳолда, солиқларнитўлиқҳисобланишинитаъминлашҳамдаушбусолиқтўловларибўйичасолиққарздорлигигайўлқўймасликчоралариникўриш;

айланмадансолиқтурибўйичасолиқтўловчилартомониданнақдпулайланмаларинингсолиқҳисоботларидатўлиқаксэттирилишиустидандоимийсолиқназоратиниўрнатишҳамдазарурҳоллардахронометражвакамералсолиқназоратитадбирлариниўтказиш;

Бунда, мазкурйўналишдажамоатчиликназоратиникучайтиришмақсадидафуқароларгахаридчекиниталабқилиболишнитарғибэтувчиижтимоийроликларҳамдавидеоматериаллартайёрлаб, ижтимоийтармоқларваоммавийахборотвоситаларидакенгтарғибот-ташвиқотишлариниолибборишгаалоҳидаэътиборқаратишҳамдахатловишларинисамаралиташкилэтишорқалиервамол-мулксолиғинингсолиқбазасиниоширишвазифасиюклатилсин.

13. Вилоятдавлатсолиқбошқармаси (Р.Насимов), Кадастрагентлигивилоятбошқармаси (Ф.Бердиқулов) 2022 йилданбошлабюридикшахслармол-мулксолиғиниҳисоблашдакўчмасмулкларга 1 кв.метручунминималмиқдорларжорийэтилганлигиданкелибчиқиб, вилоятдамавжудсолиқтўловчиларнингмол-мулкларимайдонлариничуқуртаҳлилэтганҳолдаушбумол-мулкларганисбатансолиқларнитўлиқватўғриҳисобланишинитаъминласин.

14. Вилоятдавлатсолиқбошқармаси (Р.Насимов), Вилоятфавқулоддавазиятларбошқармаси (Ж.Каримов), Кадастрагентлигивилоятбошқармаси (Ф.Бердиқулов), Андижонвилоятиэкологияваатроф-муҳитнимуҳофазақилишбошқармаси (А.Акбаров) “Саноатгеоконтехназорат” Давлатинспекцияси (Ш.Ғойибердиев) туманларвашаҳарларҳокимликларибиланбиргаликда:

норудақурилишматериаллариниқазиболишсоҳасиданоқонунийфаолиятолиббораётганкарьерларнианиқлашбўйичахатловларўтказиш;

хатловнатижаларибўйичааниқланганноқонунийфаолиятолиббораётганкарьерларфаолиятиниқонунийлаштиришҳамдауларнисолиқбазасигақамраболиш;

норудақурилишматериаллариниқазиболишсоҳасидафаолиятолиббораётганкарьерлартомониданқазиболинаётганнорудақурилишматериаллариҳажминингсолиқҳисоботларидатўлиқаксэттирилишиустидандоимийназоратўрнатсин.

Бунда, ушбусоҳадафаолиятолиббораётганкарьерларнингқазиболишҳажмларинидоимийтаҳлилқилибборишҳамдазарурҳоллардақазиболишҳажмларинианиқлашдамаҳаллийбюджетнингқўшимчаманбалариҳисобидан “маркшейдрлик” хизматлариданфойдаланишлозимлигиалоҳидабелгилабқўйилсин.

15. МажбурийижробюросиАндижонвилоятбошқармаси (Қ.Джалилов)гавилоятдавлатсолиқбошқармаси (Р.Насимов) биланҳамкорликдасолиқларвабошқамажбурийтўловларбўйичамавжудқарздорликларнибюджетгаундиришюзасидантегишличораларкўрибборсинҳамдачоракларякунибилансолиққарздорликларинингчоракбошиганисбатанкамайибборишибўйичабарчакомплексчора-тадбирларкўришвазифасиюклатилсин.

16. Маҳаллаваоиланиқўллабқувватлашбошқармаси (М.Нишанов), туманларвашаҳарларҳокимликларижисмонийшахсларнингервамол-мулксолиқларибўйичажорийҳисоблангансолиқларниҳамдаушбусолиқларданмавжудсолиққарздорликлариниундиришюзасидансолиқорганларигаамалийёрдамкўрсатсин.

17. ДавлатактивларинибошқаришагентлигиАндижонвилоятҳудудийбошқармаси (А.Алимжанов)гаБўштурганобъектлардансамаралифойдаланишниташкилэтишмарказинингАндижонвилоятҳудудийбошқармаси (П.Муратов) биланбиргаликда:

бўш турган давлат мулки объектларини аниқлаш бўйича хатлов ишларини самарали ташкил этиш;

хатлов натижаларига кўра вилоятда мавжуд бўш турган давлат мулки объектлари рўйхатини шакллантириш;

шакллантирилган рўйхатга асосан бўш турган давлат мулки объектларини ижарага бериш ёки сотиш бўйича тегишли таклифлар тайёрлаш;

бўш турган давлат мулки объектларини ижарага бериш ёки сотиш бўйича ижтимоий тармоқлар ва оммавий ахборот воситаларида роликлар ва видео-материаллар тайёрлаш;

хусусийлаштирилиши мўлжалланган бўш турган давлат мулки объектларини «E-IJRO Auksion» электрон савдо майдончаси орқали сотиш ишларини ташкиллаштириш вазифаси юклатилсин.

18. Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилоят ҳудудий бошқармаси (А.Алимжанов), вилоят давлат солиқ бошқармаси (Р.Насимов), вилоят молия бош бошқармаси (С.Рахманов) давлат корхоналари ҳамда устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ давлат улуши мавжуд бўлган юридик шахслар томонидан 2022 йилнинг 1 июлига қадар 2021 йил якунлари бўйича ўз соф фойдасининг 50 фоизидан кам бўлмаган миқдоридаги ажратмалар ва давлат улуши бўйича дивидендларни 2022 йилнинг 1 сентябридан кечиктирмай тегишли даражадаги бюджетларга ўтказилишини таъминласин.

19. Монополияга қарши курашиш қўмитаси Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси (Ш.Хайдаров) туманлар ва шаҳарлар ҳокимликлари билан биргаликда ташқи реклама объектларини тўлиқ хатловдан ўтказган ҳолда, ушбу ташқи реклама объектлари бўйича шартномалар тузиш чораларини кўрсин ҳамда ушбу шартномалар бўйича йиғимларни бюджетга тўланиши устидан доимий назорат ўрнатсин.

20. Норин-Қорадарё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси (Х.Хамидов) ва  вилоят давлат солиқ бошқармаси (Р.Насимов)га туманлар ва шаҳарлар ҳокимликлари билан биргаликда вилоятда суғоришга сарфланаётган сув ҳажмлари бўйича аниқ ҳисоб-китоблар юритган ҳолда мазкур истеъмол ҳажмлари бўйича сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқларни тўлиқ ҳисобланишини ҳамда молия йили якунига қадар маҳаллий бюджетларга тўлиқ ундириб олиш вазифаси юклатилсин.

21. Вилоят ички ишлар бошқармаси (А.Рахматуллаев), Вилоят йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (С.Зингиров), Давлат хизматлари агентлиги вилоят бошқармаси (О.Бозаров) ҳисобланган бож, жарима ва йиғимларни ўз вақтида ўрнатилган тартибда бюджетга ундириш чораларини кўриб борсин.

22. Давлат Молиявий назорати Андижон вилоят бошқармаси (А.Камалов), Халқ таълими, Мактабгача таълим ва Соғлиқни сақлаш бошқармаларининг Ички аудит хизматлари билан биргаликда:

бюджет интизомига қатъий риоя этилиши устидан доимий мониторинг ишларини кучайтирсин;

бюджет интизомини бузиш ҳолатлари бўйича ҳар ой якуни билан Кенгашга ахборот киритиб борсин;

ўтказилган назорат тадбирлари якуни бўйича камомад ва ноқонуний ўзлаштиришга йўл қўйган соҳа раҳбарларининг ҳисоботи ҳар чоракда эшитиб борилсин.

23. Кенгашнинг маҳаллий бюджет, иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш, инвестициялар ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари бўйича доимий комиссияси:

маҳаллий бюджетнинг қўшимча манбаларидан фойдаланиш тўғрисидаги ҳокимлик томонидан тақдим этилган таклифлари асосида бюджет қонунчилигига тўлиқ риоя этилган ҳолда Кенгаш қарор лойиҳасини ишлаб чиқилишига;

Кенгаш қарори асосида маҳаллий бюджетнинг қўшимча манбалари ҳисобидан ажратилган маблағларни самарали ва мақсадли фойдаланилиши устидан назорат ўрнатиш ва натижалари бўйича тавсиялар бериш мақсадида мониторинг қилишга;

маҳаллий бюджет харажатларининг қонунчиликда белгиланган қисмининг жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилишида иштирок этади ва ушбу маблағларнинг мақсадли сарфланиши устидан назоратни амалга оширишга масъул этиб белгилансин.

24. Туманлар ва шаҳарлар ҳокимлари:

туманлар ва шаҳарлар маҳаллий бюджетлари жами харажатларининг 5 фоизи ҳамда шаклланган қўшимча маблағларининг камида 30 фоизини жамоатчилик фикри асосида шакллантириладиган тадбирларни молиялаштириш учун “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”га йўналтирсин.

Бунда, Вилоят, туманлар ва шаҳарлар халқ депутатлари, Ёшлар ишлар агентлиги, туман (шаҳар)лар ҳокимликлари ҳузуридаги Жамоатчилик кенгашлари ҳамда янги жорий этилган ҳоким ёрдамчилари бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш мақсадида аҳолига кенг тарғибот-ташвиқот ишларини олиб боришга масъул этиб белгилансин;

маҳаллий бюджетларнинг қўшимча манбалари ҳисобидан харид қилинган товарлар ва хизматлар, қурилиш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишлари олиб борилаётган объектлар рўйхати, шунингдек қурилиш-таъмирлаш ишларининг молиялаштирилиши тўғрисидаги маълумотлар ҳар чорак якунларига кўра, кейинги чорак биринчи ойининг 10 санасига қадар мажбурий тартибда тегишли ҳокимликларнинг расмий веб-сайтларига жойлаштириб борилсин.

25. Вилоят ҳокимининг биринчи ўринбосари О.Турсунов, халқ депутатлари вилояти Кенгаши котибияти, туманлар ва шаҳарлар ҳокимликлари, тегишли бошқарма бошлиқлари:

маҳаллий бюджетлар даромадлари ва харажатларининг прогноз кўрсаткичлари бажарилиши ҳамда солиқ базасини кенгайтириш юзасидан кўрилган чора-тадбирлар;

ажратилган бюджет маблағларидан мақсадли ва самарали фойдаланиши юзасидан эришилган натижалар бўйича Кенгашга бир чоракда камида бир маротаба ҳисобот киритиб борсин.

26. Вилоят ҳокимлигининг матбуот хизмати (Э.Матисақов) қонунда белгиланган айрим солиқлар ва тўлов ставкалари, солиқ солиш тартиблари ҳамда бошқа маълумотларни оммавий ахборот воситаларида ёритилишини таъминласин.

27. Мазкур қарор “Андижоннома” ва “Андижанская правда” (Р.Эшонов) газеталарида расмий эълон қилинсин ҳамда вилоят ҳокимлигининг расмий веб-сайтига жойлаштирилсин.

28. Ушбу қарор расмий эълон қилинган кундан бошлаб кучга киради.

29. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш халқ депутатлари вилоят Кенгашининг Маҳаллий бюджетни шакллантириш ва ижро этиш, иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари бўйича доимий комиссияси ва вилоят ҳокимининг биринчи ўринбосари О.Турсунов зиммасига юклатилсин.

 

Вилоят ҳокими

 

Ш.Абдураҳманов

 


Охирги ўзгариш: 10/01/2022 18:21 Кўрилганлиги: 546
 
Жами мурожаатлар: 1376 (100%)
Кўриб чиқилган: 1092 (79%)
Кўриб чиқилмоқда: 284 (21%)

Сайтдаги интерактив хизматларга баҳо беринг

Матнда хатолик топдингизми?
 
 
Ҳозир онлайн
Руйхатдан утганлар: 1
Мехмонлар: 61
Белгиланган матнни укиш учун ушбу тугмани босинг